Ai chịu trách nhiệm kết nối tín hiệu tại đường ngang qua đường sắt?

25/05/2018 16:50

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 28 quy định rõ trách nhiệm các chủ thể trong kết nối tín hiệu tại đường ngang.

ai chịu trách nhiệm kết nối tín hiệu tại đường ngang qua đường sắt?

Theo Thông tư 28, chủ đầu tư xây dựng mới công trình đường ngang hoặc nút giao đường bộ với đường sắt chịu trách nhiệm kinh phí thực hiện kết nối tín hiệu

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 28/2018 quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

Thông tư quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức trong thực hiện các nội dung trên gồm: Chính quyền địa phương nơi có đường sắt đi qua theo phân cấp, ủy quyền của UBND cấp tỉnh; Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng. Trong đó, chính quyền địa phương phải chủ trì, phối hợp với Cục Đường sắt VN, Tổng cục Đường bộ VN, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng kiểm tra, xác định các vị trí cần phải kết nối tín hiệu và tiếp nhận thông tin hỗ trợ cảnh giới, đề xuất với UBND cấp tỉnh thực hiện.

Cũng theo Thông tư này, chủ đầu tư xây dựng mới công trình đường ngang hoặc nút giao đường bộ với đường sắt chịu trách nhiệm kinh phí thực hiện kết nối tín hiệu.

Đối với việc thực hiện kết nối tín hiệu và cung cấp, lắp đặt các trang thiết bị phục vụ cảnh giới tại các vị trí cần cảnh giới trên đường sắt quốc gia, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt chịu trách nhiệm kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để lắp đặt đường cáp kết nối tín hiệu được cấp từ tủ điều khiển đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang đến hộp kết nối hoặc tủ điều khiển tín hiệu đèn giao thông đường bộ và cung cấp, lắp đặt các trang thiết bị phục vụ cảnh giới tại các vị trí cần cảnh giới.

Chủ sở hữu, quản lý, sử dụng hệ thống đèn giao thông đường bộ chịu trách nhiệm kinh phí theo quy định của pháp luật để lắp đặt đường cáp kết nối tín hiệu từ tủ điều khiển tín hiệu giao thông đường bộ đến hộp kết nối và kết nối đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang. Thông tư 28 có hiệu lực từ ngày 1/7/2018.

Thanh Thúy