Chế độ đối với lực lượng quản lý, vận hành trạm kiểm tra TTX

30/08/2016 09:15

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến về chế độ đối với lực lượng quản lý, vận hành trạm kiểm tra...

Chế độ đối với lực lượng quản lý, vận hành trạm kiểm tra TTX 1

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến về chế độ đối với lực lượng quản lý, vận hành trạm kiểm tra trọng tải xe.

Cụ thể, Phó thủ tướng đồng ý với đề xuất của các Bộ: GTVT, Nội vụ, Tài chính về việc: Áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ đối với các chức danh Trạm trưởng, Trạm phó, Trưởng ca; Vận dụng chế độ hỗ trợ tiền phòng nghỉ như quy định về công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện chế độ tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Nguồn kinh phí thực hiện các chế độ nêu trên trích từ Quỹ Bảo trì đường bộ.

Phó thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện nội dung nêu trên.

L.C