Chuyển nhượng ô tô ngoại giao: Thay đổi cách tính thuế

26/05/2015 14:38

Theo đề xuất của Bộ Tài chính lên Thủ tướng Chính phủ về chính sách thuế chuyển nhượng ôtô của đối tượng ngoại giao...

chuyển nhượng ô tô ngoại giao: thay đổi cách tính thuế
 Ô tô biển ngoại giao

Theo đề xuất của Bộ Tài chính lên Thủ tướng Chính phủ về chính sách thuế chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ngoại giao, các trường hợp xe ô tô của đối tượng này sẽ được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tạm nhập khẩu trước thời điểm Quyết định 53/2013/QĐ-TTg có hiệu lực (ngày 1/11/2013) nay chuyển nhượng thì được áp dụng chính sách thuế như đối với hàng hóa nhập khẩu, tạm nhập khẩu miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng khác. 

Cụ thể là, số thuế nhập khẩu phải nộp được tính bằng giá tính thuế nhân với thuế suất. Nếu được Thủ tướng Chính phủ đồng ý thì trước khi triển khai thực hiện sẽ rà soát, thống kê số lượng xe đã tạm nhập khẩu trước thời điểm Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg có hiệu lực.

N.Dương