Đủ các kiểu "coi thường" đèn tín hiệu giao thông

07:41, 29/01/2015

Ý thức tuân thủ đèn giao thông của người đi đường rất kém.

Tiếp kỳ 2: Những kiểu thích đi "cướp" đường của người khác

Hoàng Nam

Phạm Hoàng Nam