Hoa tiêu dẫn dắt trên 90.000 lượt tàu ra vào các cảng an toàn

29/01/2018 07:01

Theo Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam, năm 2017, tổng số lượt tàu do các công ty hoa tiêu phục vụ...

hoa tiêu dẫn dắt trên 90.000 lượt tàu ra vào các cảng an toàn

Hoa tiêu khu vực 1 lai dắt tàu vào cảng

Cụ thể, năm 2016, tổng số lượt tàu do các hoa tiêu dẫn dắt đạt khoảng 76.000 lượt. Tuy nhiên, năm 2017, tổng số lượt tàu do hoa tiêu dẫn dắt đã đạt trên 90.000 lượt tàu ra vào các cảng an toàn. Đây là con số vượt dự báo, bởi theo tính toán của Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam, con số 90.000 lượt tàu phải vào năm 2020 mới đạt được. 

Trong năm 2018, với dự báo số lượt tàu sẽ tiếp tục tăng cao, hiệp hội sẽ cùng với các công ty hoa tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các hoa tiêu nhằm đáp ứng tốt nhu cầu hoa tiêu dẫn tàu an toàn vào các cảng biển. 

L.V