Infographic: Người vi phạm giao thông chỉ cần 3 thao tác ngồi nhà nộp phạt

01/03/2022 15:15

Quy trình nộp phạt online có 9 bước, song thực tế người vi phạm chỉ việc thực hiện 3 bước là tra cứu, chuyển khoản và nhận lại giấy tờ tại nhà.

Phùng Đô - Tường media