Không vì tăng trưởng mà coi nhẹ an toàn hàng không

05/12/2016 10:39

Với hàng không, an toàn phải đặt lên hàng đầu. Vì thế tất cả phải được tính toán rất kỹ càng.

Thanh Bình