Kỳ cuối: Rốt ráo vào cuộc xử lý vi phạm

26/11/2014 14:24

Từ phản ánh của Báo Giao thông, các ngành chức năng tỉnh Bình Định, Khánh Hòa đã rốt ráo vào cuộc thanh kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm...