Phòng ngừa tai nạn ngay từ cảng, bến

24/06/2014 13:50

Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II đã tiến hành tổng kiểm tra các cảng bến thuộc phạm vi quản lý để kịp thời chấn chỉnh các cảng, bến không tuân thủ pháp luật ATGT đường thủy.