Ra mắt Chi hội an toàn – an ninh hàng hải

16/09/2016 19:51

Chi hội an toàn – an ninh hàng hải được thành lập chiều nay (16/9) tại Hà Nội.

ra mắt chi hội an toàn – an ninh hàng hải

Chi hội An toàn - an ninh hàng hải triển khai các giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải

Chiều nay (16/9), tại Cục Hàng hải VN, Đại hội thành lập chi hội an toàn – an ninh hàng hải nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã được tổ chức.

Chi hội an toàn – an ninh hàng hải hoạt động vì mục tiêu tham gia trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về an toàn, an ninh hàng hải và liên quan đến an toàn, an ninh hàng hải; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; các gương tốt về chấp hành pháp luật về an toàn, an ninh hàng hải, làm cho các quy định pháp luật về an toàn, an ninh hàng hải nhanh chóng đi vào cuộc sống; Thúc đẩy việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ; triển khai các giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các hội viên, nhất là các hội viên tham gia cung ứng các sản phẩm, dịch vụ về đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải.

Chi hội chịu sự quản lý trực tiếp của Hội An toàn giao thông VN, chịu sự quản lý nhà nước của Cục Hàng hải VN và các Bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Chi hội.

Chi hội hoạt động trên các lĩnh vực về đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và các ngành nghề/ lĩnh vực có liên quan đến công tác đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải; Tư vấn và phản biện trong các vấn đề về Quản lý an toàn, an ninh hàng hải, Hạ tầng giao thông hàng hải, Con người, Ứng phó thảm họa thiên tai, Điều tra tai nạn hàng hải nhằm góp phần đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải; Trao đổi thông tin KHCN về an toàn, an ninh hàng hải ở trong và ngoài nước;...

Đại hội cũng thông qua Điều lệ gồm 7 chương, 23 điều hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tự bảo đảm kinh phí hoạt động; Không vì mục đích lợi nhuận và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ Hội và Điều lệ Chi hội; Chấp hành các quy định của pháp luật và các quy định của Hội về những vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của Chi hội; Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Chi hội đã được phê duyệt; Không được lợi dụng hoạt động của Chi hội để làm phương hại đến Hội, an ninh, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Chi hội là nơi tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và quản lý về an toàn, an ninh hàng hải ở trong nước và ở nước ngoài; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Chi hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Chi hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực an toàn, an ninh hàng hải, góp phần xây dựng và phát triển ngành GTVT và đất nước.