Sử dụng kết quả bản án vi phạm giao thông để tuyên truyền

05/12/2018 19:39

Ủy ban ATGT Quốc gia và Tòa án nhân dân tối cao ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền về ATGT.

Trần Duy