Thay đổi 2 thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia

05/09/2014 18:40

Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp sẽ nhận nhiệm vụ mới thay cho 2 thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia đã nghỉ hưu.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp sẽ nhận nhiệm vụ mới thay cho 2 thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia đã nghỉ hưu.

Thay đổi 2 thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia 1
Tuyên truyền ATGT trong trường học

Theo Quyết định số 1568 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiêm Ủy viên Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ thay ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nghỉ hưu. Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Ủy viên Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ thay ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã nghỉ hưu.

Ủy ban ATGT Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng chỉ đạo và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự ATGT và các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự ATGT trong phạm vi cả nước.

Ủy ban còn có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các kế hoạch tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia, các giải pháp phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự ATGT để phát huy tính hiệu quả, đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

Bình Minh